Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта www.studena.net

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от БЛ Консултинг ЕООД информационни услуги и ресурси посредством уебсайта www.studena.net („Общите условия”) и урежда отношенията между БЛ Консултинг ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.studena.net информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.2. www.studena.net/Уебсайтът www.studena.net (https://studena.net) е уебсайт, собственост на БЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.
1.3. БЛ Консултинг ЕООД (наричано по-долу „БЛ КОНСУЛТИНГ”) е еднолично дружество с ограничена отговорност, ЕИК 131071078, със седалище и адрес на управление гр. София, жк Връбница 1 бл.502 вхА, тел. (02) 956 54 13, e-mail: [email protected], което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.
1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта www.studena.net информационни услуги и ресурси.
1.9. „Потребителско съдържание” е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ публикува с оглед то да бъде достъпно чрез Уебсайта www.studena.net за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
1.10. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация. Сървърът може да е собственост на БЛ Консултинг или нает хостинг от трети лица (Доставчици на хостинг услуги - предоставят ресурси от техни сървъри за нуждите на БЛ КОНСУЛТИНГ.)
1.11. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2.1. БЛ КОНСУЛТИНГ чрез Уебсайта www.studena.net предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
2.2. Част от Услугите на Уебсайта www.studena.net се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информация под формата на видеоматериали, изображения, текст и други, разположена на Уебсайта www.studena.net и други услуги, предоставяни на нерегистрирани потребители чрез Уебсайта www.studena.net.
2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта www.studena.net е възможно само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Такива са, без да се ограничават до, услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на сървър на БЛ КОНСУЛТИНГ, на което ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да публикува и съхранява информация във форма на видеоматериали, изображения, текст и други, изграждането на потребителски профил по зададени от БЛ КОНСУЛТИНГ критерии, създаването на тематични канали, използването на системата за размяна на електронни съобщения между потребителите и други услуги, предоставяни на регистрирани потребители чрез Уебсайта www.studena.net.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта www.studena.net („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта www.studena.net („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.
3.2. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и за ползване на информационните услуги и ресурси, предоставяни чрез останалите уебсайтовете, собственост на БЛ КОНСУЛТИНГ.
3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес https://studena.net/show:toc по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.studena.net. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта www.studena.net, включително с отварянето на Интернет страница от уебсайта www.studena.net, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта www.studena.net, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
3.4. За да може да използва услугите по т.2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата https://studena.net/user/register . При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.
3.5. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
3.6. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от БЛ КОНСУЛТИНГ услуги. При попълване на заявлението за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, а в случаите на т. 3.4, предложение последно, родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си или другите изискуеми от електронната форма на БЛ КОНСУЛТИНГ данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
3.7. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, БЛ КОНСУЛТИНГ има право да откаже регистрацията.
3.8. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, БЛ КОНСУЛТИНГ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.
4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите. БЛ КОНСУЛТИНГ не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно БЛ КОНСУЛТИНГ в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
4.4. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта www.studena.net, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на БЛ КОНСУЛТИНГ. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да управлява разположено от него на сървър на БЛ КОНСУЛТИНГ Потребителско съдържание, да го организира в колекции и тематични канали, да персонализира вида на потребителския си профил и др.
4.5. В потребителския си профил всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ може да създава един или повече обособени тематични канали, в които публикува Потребителско съдържание с обща тематична насоченост по определена категория.
4.6. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). БЛ КОНСУЛТИНГ може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т.3.3 или т.3.5.
5.2. Договорът се сключва на български език.
5.3. Договорът има действие:
а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта www.studena.net;
б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ - за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от БЛ КОНСУЛТИНГ. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
6.2. При извършване на промени в Общите условия, БЛ КОНСУЛТИНГ довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта www.studena.net. БЛ КОНСУЛТИНГ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.
6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по т.6.2 чрез изпращане на съобщение до БЛ КОНСУЛТИНГ, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от БЛ КОНСУЛТИНГ, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и БЛ КОНСУЛТИНГ за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта www.studena.net, при което БЛ КОНСУЛТИНГ има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от БЛ КОНСУЛТИНГ услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.studena.net, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от БЛ КОНСУЛТИНГ. За да може да ползва Услугите, описани в т.2.3., ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе потребителското си име и парола.
7.3. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право да разполага (upload) сървър на БЛ КОНСУЛТИНГ Потребителско съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.
7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от БЛ КОНСУЛТИНГ Услуги да не зарежда, разполага на сървър на БЛ КОНСУЛТИНГ и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. с порнографско или открито сексуално съдържание;
г. съдържащи прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно и друго публично имущество;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
н. с лошо качество и неясно съдържание;
o. с големина на файла над определените на Уебсайта www.studena.net максимални размери.
7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от БЛ КОНСУЛТИНГ услуги:
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно БЛ КОНСУЛТИНГ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
г. при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми БЛ КОНСУЛТИНГ за отстраняването им;
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни).
7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от БЛ КОНСУЛТИНГ услуги, като прекрати регистрацията си на Уебсайта www.studena.net. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като БЛ КОНСУЛТИНГ спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ до Потребителското съдържание и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.
7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта www.studena.net, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта.
7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта www.studena.net, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта www.studena.net и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за каквито и да било търговски цели.
7.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, посредством функцията „Изпрати на приятел”, предоставена от БЛ КОНСУЛТИНГ да информира за Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта www.studena.net, свои лични познати, с нетърговски цели.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЛ КОНСУЛТИНГ
8.1. БЛ КОНСУЛТИНГ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
8.2. БЛ КОНСУЛТИНГ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. БЛ КОНСУЛТИНГ няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.
8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство БЛ КОНСУЛТИНГ съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на БЛ КОНСУЛТИНГ, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на БЛ КОНСУЛТИНГ или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
8.4. В случай на неизползване на потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ от последния в продължение на най-малко 90 (деветдесет) дни, БЛ КОНСУЛТИНГ има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.
8.5. БЛ КОНСУЛТИНГ има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта www.studena.net, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от БЛ КОНСУЛТИНГ или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на БЛ КОНСУЛТИНГ. БЛ КОНСУЛТИНГ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта www.studena.net, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.
8.6. БЛ КОНСУЛТИНГ има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително чрез системата за размяна електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в Сайта, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от БЛ КОНСУЛТИНГ.
8.7. БЛ КОНСУЛТИНГ има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва или внася корекции в Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
8.8. БЛ КОНСУЛТИНГ има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други потребители до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на БЛ КОНСУЛТИНГ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
9.1. С разполагането на всеки видеоматериал, изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на Уебсайта www.studena.net, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на БЛ КОНСУЛТИНГ неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на БЛ КОНСУЛТИНГ, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на БЛ КОНСУЛТИНГ включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на БЛ КОНСУЛТИНГ и Уебсайта www.studena.net в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на БЛ КОНСУЛТИНГ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на Уебсайта www.studena.net.
9.2. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта www.studena.net, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на всички останали потребители на Услугите, включително нерегистрирани, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от БЛ КОНСУЛТИНГ чрез предоставяните услуги на Уебсайта www.studena.net, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на БЛ КОНСУЛТИНГ, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. С оглед избягването на всякакво съмнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява с използването и възпроизвеждането на публикуваното от него Потребителско съдържание от други ПОТРЕБИТЕЛИ на техни лични уебсайтове, при използване на функцията „Изпрати на приятел”, предоставена от БЛ КОНСУЛТИНГ, включително да предлагат достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.
9.3. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта www.studena.net ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на БЛ КОНСУЛТИНГ правото да визуализира публикуваните материали в Потребителски профили и Тематични канали, създадени от други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта www.studena.net, на които се визуализира Потребителското съдържание. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че правата по предходното изречение могат да бъдат предоставяни от БЛ КОНСУЛТИНГ на определени ПОТРЕБИТЕЛИ, въз основа на постигнато допълнително писмено споразумение между БЛ КОНСУЛТИНГ и такива ПОТРЕБИТЕЛИ.
9.4. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на БЛ КОНСУЛТИНГ, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на случаите на възпроизвеждането му при използване на функцията „Изпрати на приятел”, както и по отношение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното съгласие на съответните правоносители.
9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от БЛ КОНСУЛТИНГ на Уебсайта www.studena.net с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.
9.6. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
9.7. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на БЛ КОНСУЛТИНГ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на БЛ КОНСУЛТИНГ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
9.8. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта, той следва да изпрати уведомление на следния адрес:

БЛ КОНСУЛТИНГ ЕOOД
жк.Овча купел 2 бл.15 вх.А
град София, България
Тел.: (02) 956 5413
Факс: (02) 956 5413
E-mail: [email protected]

Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:
а) Подпис (вкл. усъвършенстван или универсален електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето - носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в) Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала - изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание от БЛ КОНСУЛТИНГ;
г) Информация, достатъчна за БЛ КОНСУЛТИНГ, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице - като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.
БЛ КОНСУЛТИНГ по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.
9.9. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до БЛ КОНСУЛТИНГ със съдържанието и по реда, предвиден в т.9.8. След получаване на уведомлението, БЛ КОНСУЛТИНГ го препраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подал уведомление по т.9.8. и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
10.1. БЛ КОНСУЛТИНГ полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че БЛ КОНСУЛТИНГ не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от БЛ КОНСУЛТИНГ умишлено или при проявена груба небрежност.
10.2. БЛ КОНСУЛТИНГ не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, БЛ КОНСУЛТИНГ не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта www.studena.net.
10.3. БЛ КОНСУЛТИНГ не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или чрез системата за размяна на електронни съобщения, инкорпорирана в Уебсайта www.studena.net. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на БЛ КОНСУЛТИНГ, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
10.4. БЛ КОНСУЛТИНГ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на БЛ КОНСУЛТИНГ, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на БЛ КОНСУЛТИНГ.
10.5. БЛ КОНСУЛТИНГ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
10.6. БЛ КОНСУЛТИНГ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта www.studena.net.
10.7. Страните приемат, че БЛ КОНСУЛТИНГ не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на БЛ КОНСУЛТИНГ с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи БЛ КОНСУЛТИНГ предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.
10.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.studena.net, които могат да възникнат независимо от положената от страна на БЛ КОНСУЛТИНГ грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от БЛ КОНСУЛТИНГ за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
10.9. БЛ КОНСУЛТИНГ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от БЛ КОНСУЛТИНГ, независимо дали е дало или не съгласие за това.

ХІ. ПРАВА НА БЛ КОНСУЛТИНГ В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ
11.1. БЛ КОНСУЛТИНГ има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта www.studena.net от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица; да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на БЛ КОНСУЛТИНГ, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.
11.2. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на Уебсайта www.studena.net нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на БЛ КОНСУЛТИНГ, БЛ КОНСУЛТИНГ има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, БЛ КОНСУЛТИНГ има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
11.3. БЛ КОНСУЛТИНГ има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на БЛ КОНСУЛТИНГ ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи БЛ КОНСУЛТИНГ има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.
11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта www.studena.net от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, БЛ КОНСУЛТИНГ има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
11.5. В горните случаи БЛ КОНСУЛТИНГ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети БЛ КОНСУЛТИНГ и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от БЛ КОНСУЛТИНГ Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
12.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети БЛ КОНСУЛТИНГ за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на БЛ КОНСУЛТИНГ и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.4, изречение последно.
12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
13.1. БЛ КОНСУЛТИНГ има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта www.studena.net. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.
13.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от БЛ КОНСУЛТИНГ. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага Потребителско съдържание на Уебсайта www.studena.net, публикува коментари или изпраща съобщения, Потребителското му име е достъпно за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, които могат да му изпращат съобщения и коментари посредством системата за размяна на електронни съобщения между ПОТРЕБИТЕЛИ. Също така, за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, посетили потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е достъпна предоставената от него информация за потребителско име, населено място, възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, предоставено описание и други предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни. Със съгласието си с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички потребители на Уебсайта www.studena.net.
13.3. БЛ КОНСУЛТИНГ полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
13.4. БЛ КОНСУЛТИНГ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
13.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, БЛ КОНСУЛТИНГ ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
13.6. БЛ КОНСУЛТИНГ събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от БЛ КОНСУЛТИНГ. Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за БЛ КОНСУЛТИНГ.
13.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до БЛ КОНСУЛТИНГ на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
13.8. БЛ КОНСУЛТИНГ се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на БЛ КОНСУЛТИНГ;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на БЛ КОНСУЛТИНГ за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.
13.9. При използване на Уебсайта www.studena.net, БЛ КОНСУЛТИНГ има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на БЛ КОНСУЛТИНГ във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на БЛ КОНСУЛТИНГ и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта www.studena.net, времето прекарано на нея и др. В допълнение, БЛ КОНСУЛТИНГ съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.5. за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
13.10. БЛ КОНСУЛТИНГ има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а/ преустановяване на дейността на БЛ КОНСУЛТИНГ или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.studena.net;
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в/ други предвидени в закона случаи.
14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, БЛ КОНСУЛТИНГ има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора БЛ КОНСУЛТИНГ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на БЛ КОНСУЛТИНГ, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта www.studena.net и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато БЛ КОНСУЛТИНГ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на БЛ КОНСУЛТИНГ. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от БЛ КОНСУЛТИНГ, дори ако не е било получено.
15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
15.4. Уебсайтът www.studena.net се поддържа от БЛ КОНСУЛТИНГ посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. БЛ КОНСУЛТИНГ не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта www.studena.net извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.
15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети с решение на БЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД от 13.05.2009 г. и влизат в сила от 14.05.2009 г.