Google Translate помага на англичанин фен на Студена да чете сайта всеки ден

Стив пред Кооп магазина в селотоТой има намерение да живее тук за дълго

[English version of the article can be found at the end.]

Името му е Стив Лий. И той има много интересна биография - само ще споменем, че е роден в Англия, сега живее в Русия и неговата приятелка е азиатка. Заради това аз му казах в първия ни разговор, че е космополитна личност, въпреки че той отрича това. И това което е най интересно - той иска да живее в Студена! Ухаа! Да, той планира да дойде и остане за дълго тук, може би за целия си живот дори! Представяте ли си, това е някой който не знае български, който е харесал село Студена и България само от интернет и който е купил къщата си тук почти по импулс, и отново по интернет.

Купих къща тук и (въпреки, че може да звучи доста глупаво) трябва да ви кажа, че купих къщата по интернет. Платих парите за нея в ранната 2009 година и дори не я бях виждал още няколко месеца след това!

Звучи ли ви странно? Не е ли това като любов от пръв поглед? Чужденец се влюбва в Студена.

Какво толкова му харесва на село Студена? Докато ние прекарваме ежедневието си тук ние не можем да забележим красотите на това място по начина, по който ги забелязва той. Но чуйте неговата гледна точка от нашия първи разговор:

- Търсех място, където слънцето грее през лятото (ние никога не знаем дали това ще се случи в Северна Русия през лятото ...или пък във Великобритания).
- Търсех си къща, която не е прекалено скъпа.
- Също така, си търсех "проект", който да ме държи зает, защото аз много обичам да върша такава работа.
- Свикнал съм да живея на село в провинцията.
- Аз съм много, много доволен, че я купих. Мисля че тя се намира на прекрасно място.
- Бях изключително щастлив да се запозная с моите приятелски настроени съседи (и разбира се за изпия по ракия с тях) - и се чувствах много спокоен и щастлив там.

Един от моите съседи все още не може да повярва, че вероятно след 2 или 3 години (а може би и по-рано), аз планирам да заживея за постоянно в Студена. Той казва, че смята, че аз ще ремонтирам и освежа къщата и след това ще я продам, за да изкарам пари - ще види че греши!! Както казах - това е страхотно село и вашият уебсайт е велик уебсайт за такова малко място!!! Добре сте направили, че сте го създали!!

Стив е работяга. Тези от вас, които го познават, могат да потвърдят колко зает е бил, защото е прекарвал повечето време в ремонтиране и освежаване на новата си собственост. Неговата работа в Русия обикновено е да преподава Английски, въпреки, че във Великобритания е инженер-строител на пътища и мостове, така че той прави всичко сам със собствените си ръце. Понякога ние, българите, мислим, че чужденците (особено тези от Великото Кралство) са Сърове и Лордове с много пари, които идват да изхарчат тук. Ни е си мислим, че тези хора са дошли тук като мисионери на великата империя и купуват евтини неща с техните милиони. Но сега това впечатление трябва да бъде променено. Ние имаме чужденец, който иска да живее и работи тук не заради това, че тук е евтино, а защото е приятно. И той е готов да живее с българския стандарт на живот заради това.

Това е голяма промяна - всички вие трябва да се съгласите. Стив трябва да научи български и да намери начин да изкарва пари, за да изхранва семейството си. Този човек е готов да се сблъска с тези трудности. Като за начало той чете нашия уебсайт редовно и използва функцията на Google Translate, за да превежда и разбира новините, публикувани на сайта. Жалко, че няма да може да присъства на празненството за Годишнината на Studena.net, но той ще чака нетърпеливо да види снимките и видеото от това събитие.

Езиковата бариера може лесно да бъде преодоляна, когато той използва своите познания по Руски език.

Ако се чудите как разговарях с хората в Студена, ще ви кажа, че аз говорих на (много лош) руски, който може би вие добре знаете добре се разбира от по-възрастните българи. От друга страна, моята приятелка (която за още по-странно е от Тайван) говори руски перфектно... Сигурен съм, че хората от местните магазини намираха това за много странно.... мъж и жена, двамата говорещи на руски, които очевидно не са руснаци...

Може би Стив не знае, че тук има друга двойка Руснаци, която живее в Студена. Аз самият не знаех до преди два дена.

Според мен ще бъде много интересно преживяване за всички ни, да видим как Стив ще се интегрира в нашата общност. Например, дали той ще играе футбол на местния стадион като Дейвид Бекъм? Дали ще овладее българския език за кратък период от време? Всичко това ще трябва да видим със собствените си очи и ще бъдем щастливи да му помогнем той да стане част от живота на Студена.


Google Translate Regularly Helps an English fan of Studena to Read This Website.

He wants to live here for a long time

His name is Steve Lee and he has perhaps had a very interesting life  - First of all,  he was born in England, he now lives in Russia and his girlfriend is Asian. Because of that, I decided that he was 'cosmopolitan' after our first conversation - but he says that this is not true. But what is most interesting is that he wants to live in Studena! Wow! Yes, he is planning to move here, maybe for a long time, maybe even for a lifetime! Imagine someone who doesn't speak Bulgarian, who liked both Studena and Bulgaria, having seen them only on the internet - and who then bought a house here almost on impulse, again through the internet. That's pretty unusual, isn't it?

I have bought a house here and (although it might seem quite stupid) I must tell you that I bought the house using the internet. I paid the money for the house in early 2009 and didn't even see the house until some months after!!

Does it sound strange? Is it really love at first sight? - A stranger who fell in love with Studena?.....

What does he like so much about Studena? As we are here all the time, maybe we just don't see the beauty of the place in the way that he can. Listen to the point of view of an Englishman from Russia, who gives three main reasons:

- I was looking for somewhere where the sun shines in the summer (we never know if that will happen here in northern Russia in the summer... or Britain!)
- I was looking for a house which wasn't too expensive.
- I was also looking for a 'project' that would keep me busy, because I enjoy doing such work.
- I am used to living in a village in the country.
- I am very, very pleased that I bought it. I think that the house is in a wonderful place.
- I was pleased to meet my friendly neighbours (and, of course, drink Rakia with them) - and I felt very relaxed and happy there.

One of my neighbours still doesn't believe that, maybe in 2 or 3 years (or perhaps sooner), I plan to move to live all the time in Studena. He says that he thinks I will renovate the house and then sell it to make money - but he will see that he is wrong!! As I said - it is a great village and your website is a great website for such a small place!!! Well done for establishing it!!

Steve is a hard-working guy. Those of you who might know him are maybe aware of how busy he has been because he has already spent a lot of time renovating his new property. His normal job in Russia is teaching English, but he used to work as an engineer in Britain, building roads and bridges, so he prefers to do everything himself. Sometimes we, the Bulgarians, think foreigners  (especially from the United Kingdom) are Sirs or Lords with a lot of money to spend here. We think these people have come here as missionaries of the 'Great Empire'  to just buy our things cheaply with their millions. But now this myth should be dispelled. We have a foreigner who wants to live and work here, not because it is cheap - but because it is 'nice'. And, as a result, he is ready to try to live with a Bulgarian standard of living.

It is a big change - I think you all have to agree. Steve has to learn Bulgarian and has to find out how to earn a living here and he's willing to face all these problems. Firstly, he reads our website regularly and uses Google Translate to help him understand the news on the website. It's a pity he won't be able to be here for the first year's anniversary celebration of Studena.net - but I'm sure he will be waiting impatiently to see the photos and and videos of the event.

The language barrier can be overcome a little when he uses Russian.

If you are wondering how I talked with people I can tell you that I spoke in (very bad) Russian, which you will know that many older Bulgarian people understand. However, my girlfriend (who, strangely, comes from Taiwan) speaks Russian fluently.. I am sure that the people in the local shops found it very strange.... a man and a woman, both speaking Russian, who obviously weren't Russian...

Maybe Steve doesn't know this, but I found out only a few days ago that there is also a Russian couple living in the village.

In my opinion it will be a very interesting experience for all of us to see how Steve integrates into our community. For instance, will he play football like David Beckham at the local stadium? Will he learn Bulgarian quickly? We'll have to see for ourselves, but meanwhile - we're glad to try to help help him to become a part of Studena life.